SİVAS GEMEREK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI EYLÜL DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve millî sporcuların ataması kapsamında Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 37.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 4-10 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.
2015 YILI EYLÜL DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2015 YILI EYLÜL DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak

ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve millî sporcuların ataması kapsamında

Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde

belirtilen alanlarda 37.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 4-10 Eylül 2015 tarihleri

arasında başvuru alınacaktır.

Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde

yürütülecektir.

A. Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci

maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı

olma şartı aranmayacaktır.),

2- Mezun olunan yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe

atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,

3- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı

karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek

Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından

birinin başarıyla tamamlanmış olması,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki

yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,

5- İlk atama kapsamında atanacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı

alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan

almış olmaları,

6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza

alınmamış olması,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru

tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

8- Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı

tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.

-Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda,

KPSS sınavına katılmış olma ve pedagoji formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.

B- İlk atama kapsamında;

Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan

almış olmaları şartıyla;

-Resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

-Özel okullar dâhil olmak üzere, özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim

kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

-Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa

öğretmen olarak atanacaklar,

-Bakanlık veya diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru

olarak görev yapanlar,

-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan

görevlerinden ayrılanlar,

-Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar,

-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylık döneminde başarısız

olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399

sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,

-Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar

aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

Resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden

atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar,

istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecektir. Ancak, başvuruda ilk atama

ya da yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca birini tercih edebilecektir.

C. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında;

1- Yeniden atama

a) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce resmi kurumlarda eğitim ve öğretim

hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla,

b) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma

görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların

Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama

yapılacak alana uygun olması şartıyla,

öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilecektir.

2- Kurumlar arası yeniden atama

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen görev yapmakta olanlar, daha önce resmî kurumlarda

eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması

şartıyla,

b) Devlet üniversitelerinde hâlen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi,

öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun

oldukları alanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına

göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla,

öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilecektir.

Ç. Millî sporcuların ataması

Millî sporculardan aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;

a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları

(Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde

yarışmalarda ilk üç dereceye girenler,

b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler

kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan

Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil

ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,

öğrenim ve diğer şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi

alanında aday öğretmenlik için başvuruda bulunabilecektir.

- Bu kapsamda yapılan başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel

Müdürlüğünce adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır. Uygun

bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından

seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya

da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il millî eğitim

müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlükleri, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe

atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onaylayacaktır. Başvurular

onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

D. Başvuru

- Başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

- Elektronik Başvuru Sayfası “İlk atama”, “Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama”

ve “Milli sporcuların ataması” şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Adaylar durumlarına uygun atama

çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik

Başvuru Formunu kullanarak başvurularını yapacaktır.

- Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve

Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak

adaylar, atanacakları alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları

kaydıyla başvurabilecektir.

- Yukarıda sayılanların dışındaki alanlara atanacaklar ise, KPSSP10 puan türünde atanacakları

alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.

- Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabilecekleri alan için

öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

- Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik

Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla

il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

- Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince

onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

- Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvuruların, başvurunun

yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde

başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz

sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını

onaylatacaktır.

-Öğretmenlikten ayrılmış olanlar; Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde

belirtilen alana, öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen

kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri

alana, uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri ise öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana

yeniden atanmak üzere başvuruda başvurabilecektir.

- Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler bu durumu, Ek-2

Dilekçe ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks yoluyla

(Faks No: 0 312 418 03 81) ya da il millî eğitim müdürlüklerince “e-posta” yoluyla bildirecektir.

- Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra

yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

- Elektronik Başvuru Formuna adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır.

Adaylar atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu

onaylatacakları il/ilçe ve adres bilgileri ile tercihlerini söz konusu form üzerinde belirteceklerdir.

- Bakanlığımız öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevden ayrılanlar ile

öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurumlarına atanıp halen bu kurumlarda görev

yapanlar, ayrıldıkları eğitim kurumunu/halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları

yükseköğretim programlarını, başvurularını onaylatacakları il/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini,

hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini Elektronik Başvuru

Formunda belirtecektir. Başvuru onay makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini

karşılaştırarak gerçeğe aykırı başvuruları onaylamayacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal

edilecektir.

- Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış

girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da

beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz

sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

- Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta

olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken

öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en

kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis

tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

5

- Beden eğitimi alanına kaynak olan bölüm mezunu öğretmen adaylarından millî sporcu

belgesi almış olanların başvuruları, (12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik

işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla) Bakanlığın

http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alınacaktır. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor

Genel Müdürlüğü ile il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra

değerlendirmeye alınacaktır.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısında;

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararının iptal edildiği belirtildiğinden Selçuk

Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü

mezunu öğretmen adaylarının, Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları

onaylanmayacaktır.

- Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile

uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi

içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları

takip etmeleri gerekmektedir.

- 2015 yılı alan sınavına karşı açılan dava kapsamında yargılama sürecinde bulunan

“Coğrafya” ve “Sosyal Bilgiler” alan öğretmenliklerine, yargılama sonucunda verilen karar

doğrultusunda atama yapılmak üzere daha sonra belirtilecek tarihte başvuru alınacaktır. Bu nedenle,

her ne kadar duyuruda kontenjan belirlenmiş ise de söz konusu alan öğretmenleri bu duyuruya bağlı

olarak başvuruda bulunmayacaktır.

1. Başvuruda istenecek belgeler

- Başvuruda adaylardan;

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği

Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki

yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü

mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya

onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

d) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan

KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ve hizmet belgesi,

e) Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla

başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen

hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

f) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile

öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan,

6

kurumca onaylı hizmet belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama

kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi

öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça

düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet

belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

g) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi

sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

tarafından verilmiş belge,

ğ) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve

Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olanlardan,

öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı

olduğuna ilişkin belge,

h) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden,

belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

istenecektir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat

belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan ataması yapılanların göreve başlama işlemleri esnasında

bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik

Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu

kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir.

Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum

değerlendirilerek başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

E. Tercihler

- Aday öğretmenliğe / öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, 652 sayılı Millî Eğitim

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin

üçüncü fıkrası hükmünü de göz önünde bulundurarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan

eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il

ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. İl veya

ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliği yapabilecektir.

- Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

a) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

b) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen

kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye

alınacaktır.

- Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim

teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar

7

teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü

mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

F. Öğretmenliğe atamaya kaynak programlar

- Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri,

Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir.

Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki

çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

- İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve

Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen

yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha önce öğrenim görüp mezun olanlar ile

2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim

yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar “Teknoloji ve Tasarım” alanına

başvuru yapabilecektir.

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi

Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014

tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun

olanlar, Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına birinci öncelikli olarak başvuruda

bulunabilecektir.

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi

Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv

Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen

bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına

birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

- Geleneksel Türk El Sanatlarının adının Geleneksel Türk Sanatları olarak değiştirildiğine

ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayılı yazısı ile 05/06/2010

tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları,

Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul edilecektir.

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya

pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına

denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

- Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas

Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim

Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru

yapabilecektir.

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı

doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre

kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar

yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da

yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle

öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda

bulunamayacaktır.

b) 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi

istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna

ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür

Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

- Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve

Güzel Sanatlar Üniversitelerinin Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olup

öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı

olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri hâlinde müzik alanına kaynak gösterilen yükseköğretim

programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilecek; belge ibraz edemeyenler ise alanlarında

belirlenen taban puanın üzerinde puan almaları kaydıyla alan mezunlarının atanmalarından sonra

değerlendirilmek üzere başvuru yapabilecektir.

- İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların

başvuruları kabul edilmeyecektir.

G. Pedagojik formasyon

- Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

b) En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve daha

öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

c) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

ç) İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede

aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.

- Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de

geçerli sayılacaktır.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik

formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece

geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla

tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

- Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile

tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili

üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru

formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını

girecektir.

- Eğitim fakültesi mezunları, resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış

olanlar ve devlet üniversitelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi,

öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan pedagojik

formasyon belgesi istenmeyecektir.

Ğ. Onay işlemleri

-Adaylar başvurularını Elektronik ortamda yaparak başvuru çıktısını istenen belgeler ile

birlikte il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarına onaylatır.

- İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya

şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama

ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl

millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik

işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilecektir.

- Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince alınacaktır.

- Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Teknoloji ve Tasarım

alanı öğretmenliğine ilk defa atanmak üzere başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt

tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme

işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin

uygunluğu sağlanacaktır.

- Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler

ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem

Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak

incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim

fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu

gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi

zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların,

öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun

oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

- Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi

düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını

elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik

formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini

ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

- Pedagojik formasyon belgesinde “belge sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı

alanına 0 (sıfır) girilecektir.

- Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanların, görevden ayrılış nedenine göre yasal altı

aylık veya bir yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı

Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken

görevinden ayrılanlar bakımından altı aylık veya bir yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

- Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Başvuru

Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB

geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

- Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak

nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalattırılacaktır. Onaylanan Başvuru

Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer

fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

- Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek

yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden

incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları

sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

- Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak

üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü

ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

- Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9

sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere

ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere

göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

- Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek

ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

H. Atamalar

1. İlk Atama

- Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında 2015 KPSSP10 veya 2015 KPSS121

puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle aday öğretmen/öğretmen olarak

yapılacaktır.

- Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibarıyla

atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak

yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye

Kurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunları ile

birlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecektir. Öğretmen ihtiyacının bu adaylar ile

karşılanamaması halinde, mezuniyeti atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu

olmayan adaylar da KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda atanabilecektir.

- Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile

belirlenecektir.

2. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama

Atamalar başvuruda bulunanların 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip,

Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik

şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri dâhil olmak üzere Bakanlık ve diğer

kamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi,

öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen hizmet süreleri toplamı fazla

olandan başlamak üzere, tercihler de dikkate alınarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bu sürelerin

eşitliği hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması

yapılır; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

-Hizmet süresi hesabında vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006

tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve

Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı

görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi

zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Öğretmen olarak görev yapmakta

iken temel askerlik eğitimlerini müteakip Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilenlerin

askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri hariç aylıksız izinli olarak

geçirilen süreler ile resmî görevle gönderilenler hariç olmak üzere yurt dışında geçirilen süreler de

dikkate alınmayacaktır.

3. Millî sporcuların ataması

- Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor

Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan

EK-3 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik

sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması

hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı

büyük olana öncelik verilecektir.

Atamalar 15 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

I. Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte

Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.

Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa

göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi

izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren

657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.

3. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim

müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz

edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve

başlatılmayacaktır.

4. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî

eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî

müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve

başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar göreve

başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir.

7. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler

istenecektir:

a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına

dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

e) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri

12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi

Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik

işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden

Pedagojik Formasyon Belgesi,

g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat

belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

- Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine

7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde

göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal

edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe

yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Bahçeli Mahallesi Dr. Bahattin Taner Caddesi No.40 58840 Gemerek/SİVAS - 0346 614 24 54 / 0346 614 16 19

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.